Osvědčení NBÚ

Společnost je držitelem potvrzení Národního bezpečnostního úřadu pro práci s utajovanými informacemi. Na základě vydaného osvědčení podnikatele dle §20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, je společnost oprávněna k přístupu k utajované informaci do stupně utajení TAJNÉ. Dále provozujeme certifikované informační systémy pro nakládání s utajovanými informacemi do stupně utajení DŮVĚRNÉ.

NBÚ osvědčení podnikatele D
NBÚ osvědčení podnikatele T
NÚKIB certifikát IS

Integrovaný management systém

Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 9001:2016, certifikát systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016 a také držitelem certifikátu pro systém řízení bezpečnosti informací ČSN EN ISO/IEC 27001:2014.

Certifikát ISO9001
Certifikát ISO14001
Certifikát ISO27001

Technická inspekce České republiky

vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou ve smyslu § 6b odst. (1) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

Společnost SPIE STS spol. s r.o. je držitelem oprávnění k montáži, opravám , revizím a zkouškám elektrických zařízení.

Oprávnění TIČR

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.

Je reprezentativním profesním sdružením firem a subjektů vyvíjející podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku, autorizované společenstvo Hospodářské komory ČR a členem evropské asociace EURALARM.

Certifikát AGA

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Je respektovaným partnerem státních orgánů a organizací ČR, zahraničních institucí na úrovni EU a NATO, odvětvových sdružení a asociací či jiných institucí.

Certifikát AOBP